Hunllef pob tiwtor

Roeddwn yn darllen erthygl yn y TES  ddoe oedd yn cynnwys yr hyn sy’n ymddangos i fod yn hunllef mwyaf tiwtor – sef symud o dŷ i dŷ ddiddiwedd i addysgu plant o bob cefndir. Er nad yw addysgu plant o wahanol alluoedd a chefndir yn broblem, gall eu cartrefi fod. Mae’r tiwtoriaid sy’n adrodd eu profiadau yn swnio’n anfodlon iawn gyda rhai o’r tai yr oedd  rhaid iddynt addysgu ynddynt. O’r cartref budr iawn, lle’r oedd angen  sychu y bwrdd gyda lliain cyn cychwyn y wers, i’r tŷ anghofus, lle mae rhieni yn anghofio fod y tiwtor yn dod a bu’n rhaid cynnal y  wers wrth droed y drws ffrynt, gan fod y plentyn wedi cael ei gloi alln.
Mae’n sicr yn brofiad gwirioneddol anghyfforddus i deithio o gwmpas, ac mae hyn ar ei ben ei hun yn ddigon i beri i lawer bendefynnu peidio cychwyn cynnig  hyfforddiant preifat, ac os byddwch yn dechrau  ystyried y math o sefyllfaoedd y gallech fod mewn, mae bod yn diwtor preifat  yn swnio’n hyd yn oed yn llai deniadol. Rydym wedi siarad â llawer o diwtoriaid ac maent i gyd, yn ddieithriad, yn casau  teithio o dy i dy i addysgu.

Homework (Cy)

Pam ydym ni’n wahanol?

Rydym yn cydnabod y straen, a chost, a ddaw o yrru o le i le i gyflwyno gwersi ac felly rydym yn gweithio o ganolfan  sefydlog yng Nghaerdydd, lle mae ein holl diwtoriaid yn dod i gyflwyno eu gwersi mewn ystafelloedd cyfforddus, pwrpasol sydd yn meddu ar offer addas ar gyfer y  dysgu. Rydym wedi cael gwared â’r hunllef o deithio, fel y gall ein tiwtoriaid ganolbwyntio ar yr hyn sydd bwysicaf – dysgu!

Mantais arall o gael ysgol ddysgu yw y gall ein tiwtoriaid ddod i’r ysgol, a bron yn ddieithriad i’w hystafell eu hunain, ar unrhyw adeg y  maentyn dymuno a byddant bob amser yn dod o hyd i le tawel i weithio.

Mae cael yn canolfan  lle rydym yn gweithio yn  golygu fod rhieni yn hebrwng eu plant i ni, ond mae’r rhan fwyaf o’r myfyrwyr yn ddigon hen i wneud eu ffordd i’w gwersi yn ddiogel ar eu pen eu hunain, felly nid yw hynny’n fater mawr chwaith. Mae myfyrwyr yn gweithio mewn dosbarthiadau bychan gyda uchafswm o chwe disgybl, ac rydym yn credu bod hyn yn fantais fawr arall dros ddysgu un i un  (byddwn yn ysgrifennu mwy am y pwnc hwn mewn Blog arall).

Wedi eich temtio?

A ydych yn argyhoeddedig eto? Os ydych yn athro cymwysedig sydd â phrofiad yn y dosbarth ac yn ystyried gwersi preifat cysylltwch  gyda ni am ragor o wybodaeth ar sut i ddod yn diwtor Ymestyn. Rydym yn cynnig cyfraddau da iawn ac rydym yn angerddol am weithio gydag athrawon eithriadol sydd yn rhannu ein gweledigaeth i alluogi pob dysgwr i gyflawni eu llawn botensial a’r graddau maent yn eu haeddu.

Os ydych yn rhiant, neu’n fyfyriwr, sydd angen cymorth,gellir cysylltu â ni i glywed mwyo wybodaeth am ein  ein dulliau addysgu rhagorol, prisiau ac offer.

Anfonwch e-bost at info@Ymestyn.co.uk, neu ffoniwch ni ar 07968183329

Postiwyd yn Blog (Cy)

Leave a Reply

Our Visitors

Recent Comments

    Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google Plus