Canlyniadau Cenedlaethol TGAU 2013

Adroddodd y BBC fod y graddau uchaf a ddyfarnwyd i fyfyrwyr TGAU wedi disgyn ymhellach am yr ail flwyddyn yn olynol. Mae arholiadau TGAU yn newid ac maent yn mynd yn fwy llym yn y rhan fwyaf o bynciau, ond y rhai sy’n ymddangos i fod yn arddangos y gostyngiad mwyaf yw  Gwyddoniaeth a Mathemateg yn ôl y BBC f “Cafwyd gostyngiad mawr yn nifer y disgyblion sydd yn cael y graddau uchaf yn y gwyddorau, yn dilyn cyflwyno meysydd llafur ac arholiadau newydd “.

Dywedodd Michael Turner, cyfarwyddwr JCQ, “Mae yna lawer o ffactorau sylfaenol sy’n effeithio ar ganlyniadau TGAU eleni, gan gynnwys cynnydd sylweddol mewn nifer o ddisgyblion 15-mlwydd-oed sydd yn sefyll TGAU, manylebau gwyddoniaeth newydd a gynlluniwyd gyda mwy o her, mynediad cynnar a lluosog mewn mathemateg.”

Mae’n amlwg bod pethau wedi newid yn y tirwedd addysg ym Mhrydain, a bod mwy o newidiadau yn debygol o gael eu cyflwyno yn y ras i gystadlu yn erbyn y gwledydd sydd yn sgorio uchaf yn y byd, ond y rhai sy’n cael ei effeithio yn y pen draw mewn cyfnod o ansicrwydd yw’r myfyrwyr. Dywedwyd ddoe gan y BBC fod nifer cynyddol o ddysgwyr yn gorffen eu dyddiau ysgol gyda graddau gwael a sgiliau annigonol na fydd yn eu galluogi i gystadlu mewn amgylchedd gwaith cynyddol heriol. Mae ennill graddau da mewn TGAU a Safon Uwch yn bwysig ym mywyd pob plentyn yn ei arddegau, gan ei fod yn un, os nad y ffactor mwyaf pwysig i gael swydd dda wrth iddynt dyfu i fyny a dod yn oedolion.

examroom_pa.jpg

Pam y gallwn wneud y gwahaniaeth

Mae ein pobl ifanc mewn dosbarthiadau mawr, weithiau gyda mwy na 35 o fyfyrwyr, lle gall dysgu fod yn frwydr i lawer. Bydd rhai plant yn gwneud yn dda iawn ym mha bynnag amgylchedd y maent, ond mae rhai sy’n cael eu harwain yn haws gan bethau sy’n tynnu eu sylw, neu sydd heb yr hyder i ofyn cwestiynau o flaen eu cyfoedion, yn cael maint dosbarth nodweddiadol yn rhwystr mawr i’w dysgu,ac  felly yn anodd i gyrraedd y canlyniadau y maent yn gallu ac y maent yn eu haeddu.

Yna, mae’r dysgwyr hynny sydd â llawer o gwestiynau ac sy’n awyddus i ryngweithio gyda’r athro, ond am nifer o resymau (yn aml oherwydd disgyblaeth gwael mewn dosbarthiadau mawr) nid ydynt yn gallu cael  sylw llawn eu hathrawon. Ac, mewn gwirionedd pwy  all roi100% o sylw i 30 o ddisgyblion y maent yn eu gweld am ychydig oriau bob wythnos? Mae athrawon yn broffesiynol a medrus iawn, ond maent yn dal i fod yn ddynol ac mae’r dasg o neilltuo’r swm cywir o amser ar gyfer pob dysgwr yn aml yn dasg amhosibl mewn addysg ffurfiol.

Dyma pam Ymestyn yn gweithio gydag athrawon cymwysedig sydd â phrofiad helaeth o addysgu dosbarthiadau arholiad. Mae ein tiwtoriaid yn arbenigwyr yn eu pynciau ac mae ganddynt ddealltwriaeth drylwyr o arholiadau Safon Uwch TGAU a (llawer ohonynt yn Arholwyr hefyd). Yn ogystal, rydym yn gweithio gyda dosbarthiadau bach gyda uchafswm o chwe myfyriwr, sydd yn lleoliad delfrydol i sicrhau y dysgu gorau posibl! Felly, nid yw ein myfyrwyr yn cael eu dychryn drwy  fod yn gyda thiwtor 1-1 ac nid oes unrhyw demtasiwn i’r tiwtor na’r dysgwyr lwy fwydo’r atebion cywir heb ddysgu ystyrlon. Hefyd, mae cael myfyrwyr eraill yn yr ystafell ddosbarth yn galluogi pob disgybl i gymryd rhan mewn gweithgareddau dysgu mwy gweithredol ac yn rhoi cyfle  i’r tiwtoriaid  gynllunio ar gyfer tasgau mwy cydweithredol sy’n helpu i fagu hyder a sgiliau  eu myfyrwyr.

Felly, os ydych yn rhiant, neu’n fyfyriwr, sydd angen hyfforddiant, cysylltwch  â ni i glywed mwy am ein cyfraddau ac ein dulliau addysgu rhagorol..

Anfonwch e-bost atom i  info@Ymestyn.co.uk, neu ffoniwch ni ar 07968183329

Postiwyd yn Blog (Cy)

Leave a Reply

Our Visitors

Recent Comments

    Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google Plus