1 i 1 neu hyfforddiant grŵp?

Mae’n gwestiwn sy’n wynebu’r rhan fwyaf o rieni a myfyrwyr pan ddaw’n fater o wneud penderfyniad o geisio cymorth ychwanegol a fydd yn eu galluogi i gyflawni canlyniadau gwell. Mewn blog blaenorol rydym eisoes wedi siarad am yr anhawsterau y mae nifer fawr o ddysgwyr yn dod ar eu traws mewn addysg brif ffrwd . Mae maint dosbarthiadau a gwahanol ffynonellau sydd yn tynnu sylw mewn addysg y wladwriaeth yn gwneud gwersi preifat yn ateb fforddiadwy ac effeithiol ar gyfer llawer sydd yn ei chael yn anodd i gyrraedd eu llawn botensial !

Hyfforddiant 1-i-1

Beth sy’n ddeniadol am hyfforddiant 1-1 ? Wel , mae rhieni yn aml yn teimlo fod yr arian maent yn ei wario ar hyfforddiant eu plant yn cael ei wario’n well , os bydd “llawn” sylw y tiwtor ar eu plentyn am yr awr gyfan – maent wedi talu amdano! Mae hyn yn eithaf dealladwy a gall fod yn galonogol i wybod nad yw  tiwtor eu plentyn yn “rhannu” yr amser gyda unrhyw un arall, ond nid yw hyn yn cymryd i ystyriaeth cyfres o ffactorau a allai wneud yr amser y mae myfyrwyr yn ei dreulio ar hyfforddiant un i un yn  wrthgynhyrchiol yn hytrach na yn gymorth i lwyddo.

Y cyntaf a’r mwyaf amlwg o’r ffactorau hyn yw y bydd y myfyriwr yn disgwyl y bydd eu tiwtor yn dweud ac yn dangos iddynt yn union beth i’w wneud ar bob cam o ateb cwestiwn arholiad , neu ysgrifennu eu nodiadau , gan amlygu geiriau allweddol pwysig , ac yn y blaen … Mae’r tiwtor ar y llaw arall yn teimlo’n lletchwith os oes seibiau hir ac edrychiadau dryslyd yn cael eu cyfeirio atynt pan fyddant wedi gofyn cwestiwn i’w myfyrwyr, neu os ydynt wedi gosod tasg i’w gwblhau “yn annibynnol “, a byddant yn cael eu temtio i gynnig gormod o gymorth yn rhy gynnar, gyda’r canlyniad mai ychydig, os o gwbl, o ddysgu sydd yn digwydd.
He-doesnt-know-the-answer-150x150Gall y tiwtor fod yn troedio ar lwybr peryglus iawn , gan y bydd y myfyriwr yn teimlo’n hyderus eu bod bellach yn deall y pwnc a’u bod yn gallu ateb cwestiynau arholiad yn gywir , gan fod y tiwtor bob amser wrth law i ddangos iddynt beth i’w wneud, ond pan y diwrnod mawr yr arholiad yn dod a’r disgybl yn canfod mai hwy yn unig sydd yn gorfod ateb cwestiynau tebyg iawn , efallai y byddant yn gweld nad ydynt mor hyderus wedi’r cwbl, ac nad oes ganddynt unrhyw un i’w helpu yn eistedd gerllaw. Trychineb !

Peidiwch â chamgymeryd. Nid yw hyn yn digwydd bob amser , ond mae’n sefyllfa gyfarwydd iawn, yn enwedig pan fo rhieni wedi llogi tiwtoriaid dibrofiad sydd wedi cael ychydig, neu dim , profiad o addysgu, felly byddwch yn ofalus, gan nad yw llawer werth eich arian .

A yw hyfforddiant mewn grŵp yn well?

Class-on-board-150x150Yn fyr – ydy! Yn Ymestyn rydym yn credu fod hyfforddiant mewn grwpiau bach mewn amgylchedd ddelfrydol ar gyfer dysgu yn cyflawni canlyniadau rhagorol . Rydym yn defnyddio grŵpiau gyda uchafswm o chwe myfyriwr sy’n nifer delfrydol i gyrraedd lefel dda o ryngweithio rhwng myfyrwyr a thiwtor , ond nid yw mor fawr fel bod  nad oes amser i’r tiwtor ganolbwyntio ar anghenion unigol eu dysgwyr. Mae gweithio mewn dosbarthiadau bach yn agor cyfleoedd ar gyfer dysgu ar y cyd ac yn dileu’r bygwth y gallai disgybl deimlo yn eistedd am awr gydag oedolyn sy’n gofyn cwestiynau yn unig iddynt hwy, gan nad oes neb arall yno i ofyn cwestiynau iddynt !

Mae’r rhyngweithio cymdeithasol rhwng myfyrwyr yn dechrau cyn y wers ac wrth weithio gyda’i gilydd ar dasgau amrywiol yn ystod y sesiwn hyfforddiant byddant yn helpu i greu amgylchedd hamddenol lle mae’r myfyrwyr yn fwy tebygol o deimlo’n gyfforddus gyda’u tiwtor a gyda’i gilydd . Mae hyn yn golygu nad ydynt ofn gofyn cwestiynau a chynnig atebion i gwestiynau.
Mantais arall o grwpiau bach yw y gall gwaith grŵp ddod yn ran hanfodol o’r gwersi lle mae’r dysgwyr yn gallu cefnogi eu gilydd drwy gydweithio a chynnig cyfraniadau cyfartal i gwblhau tasgau. Mae y myfyrwyr yn dod yn ddysgwyr mwy annibynnol ac yn datblygu hyder yn eu gwybodaeth am y pwnc sy’n cael ei drafod ac yn gwneud  cynnydd go iawn yn hytrach na chael eu bwydo ar lwy drwy’r amser .

Felly , os ydych yn rhiant , neu’n fyfyriwr , sydd angen hyfforddiant, cysylltwch â ni i glywed mwy am ein cyfraddau ac am ein dulliau addysgu rhagorol ac adnoddau.

Anfonwch e-bost at info@Ymestyn.co.uk, neu ffoniwch ni ar 07968183329

Postiwyd yn Blog (Cy)

Leave a Reply

Our Visitors

Recent Comments

    Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google Plus