Mwynhau darllen

Adroddodd y BBC yn ddiweddar bod plant sy’n mwynhau darllen yn gwella eu sgiliau llythrennedd. Does dim syndod yn hyn, ond trwy wneud, meant hefyd yn gwella eu sgiliau rhifedd o’i gymharu â phlant nad ydynt yn darllen am bleser.  Mae’r ymchwil yn ddigon cadarn, am ei fod wedi cymryd lle dros gyfnod hir o amser ar gymaint â chwe mil o unigolion,felly mae cryn dipyn o dystiolaeth i gefnogi’r patrwm.

Sut fedraf sicrhau bod fy mhlant yn mwynhau darllen?

Nid yw’r ateb yn hawdd! Ond mae yna ychydig o bethau y gallwch wneud gyda’ch plant fydd yn effeithiol, ac yn ogystal â helpu gwella’u sgiliau darllen bydd yn cymorth i feithrin apêl llyfrau iddynt.

Dyma i chi pum awgrym cyflym ac effeithiol:

1. Darllenwch bob dydd! Bydd darllen cyn lleied â deg munud y dydd yn gwneud gwahaniaeth mawr. Efallai sylwch chi ddim i ddechrau, ond mewn ychydig o wythnosau fe fydd sgiliau darllen eich plentyn yn gwella, ac fe welwch chi gynnydd mawr.

Rydym wedi gweld nifer o ddysgwyr yn eu blynyddoedd Cynradd oedd yn cael trafferth darllen. Roedd darllen yn gyson yn weithgaredd buddiannol iawn iddynt.

2. Darllenwch gyda nhw! Darllenwch gyda’ch plant. Cymerwch ychydig o amser yn ddyddiol er mwyn eistedd a gwrando arnynt yn darllen.

3. Canmolwch nhw! Wrth i’ch plant ddarllen gyda chi, gwnewch yn siŵr eich bod yn eu canmol, ac yn nodi eu cynnydd. Defnyddiwch ymadroddion fel “Da Iawn! Roedd hwnna’n anodd iawn i’w ddarllen!”

4. Cymerwch dro. Rydym wedi cwrdd â phlant sy’n gyndyn iawn i ddarllen, ac fe all fod yn dipyn o frwydr i rieni gorfodi iddynt ddarllen, Mae angen strategaeth i ymladd y frwydr yma. Rydym wedi sylwi bod  taro bargen yn ffordd dda o gyfaddawdi er mwyn hybu iddynt ddarllen yn fwy parod. Felly, dwedwch wrthynt eich bod yn mynd i ddarllen bob yn ail. Fe ddarllenwch chi dudalen, ac fe can nhw ddarllen y dudalen ganlynol. Os welant eich bod chi yn barod i gymryd rhan yn weithredol yn eu darllen, fe ddônt yn ddarllenwyr llai amharod. Beth bynnag, pan fydd hi’n dro arnoch chi i ddarllen, byddant  yn dilyn y testun sydd ar y dudalen, a gall hyn fod o help mawr iddynt.

5. Rowch yr is-deitlau ymlaen! Erbyn heddiw mae bron popeth ar sgrin yn eich galluogi i droi’r is-deitlau ymlaen, felly manteisiwch ar y nodwedd arbennig yma, Os nad yw darllen eich plentyn yn gwneud cynnydd mawr yn yr ysgol, medrwch eu helpu trwy greu byd sy’n llawn o brint. Wrth iddynt wylio eu hoff DVD neu raglen deledu, medrant weld y geiriau’n ymddangos ar y sgrin. Yn fuan byddant yn sylwi ar y geiriau aml eu defnydd meant yn dysgu yn yr ysgol, yn ymddangos drwyddi draw. Byddant yn gwneud cynnydd heb hyd yn oed sylweddoli eu bod yn darllen.

Felly, dyna i chi ychydig o awgrymiadau sut i wella sgiliau darllen eich plant. Ond mae angen iddynt gyrraedd pwynt lle meant yn mwynhau darllen. Sut mae gwneud hyn? Oni fyddai’n fendigedig be bai eich plant yn darllen parhau i ddarllen gyda’r nos tra’n eu gwelyâu, ac yn cael pleser o wneud hynny?

Chwilio am fachyn!

Yn sicr, mae defnyddio’r awgrymiadau uchod i wella sgiliau darllen plant yn hanfodol er mwyn cyrraedd sefyllfa lle byddant yn mwynhau darllen yn annibynnol. Mae’n amlwg na fyddant yn medru mwynhau darllen oni bai bod ganddynt yr hyfedr i wneud hynny. Nod y daith darllen felly ydy dod â phlant i le lle mae ganddynt yr awydd i ddarllen yn hyderus ar ben eu hunain. Ar y pwynt yma, mae angen i chi canfod y math o ddeunydd sy’n apelio at y plentyn arbennig. I rhai dysgwyr storïau fydd yn apelio, tra i eraill llyfrau ffeithiol fydd orau ganddynt, e.e. llyfrau gwyddonol neu lyfrau am anifeiliaid ac ati…..

Unwaith yr ydych wedi darganfod y math o ddeunydd darllen sy’n rhoi boddhad i’ch plant, darllenwch y math yma o lyfr gyda’n nhw’n gyson. Rhyw ddydd be ddônt i le lle maen nhw eisiau parau i ddarllen y bennod nesaf; ac nid dweud “Dyna ddigon! Gai’i fynd nawr?”. Pan mae hyn yn digwydd rydych chi’n bron â llwyddo.

Beast quest (Welsh)Mae yna amrywiaeth helaeth o ddeunydd darllen cyffroes a ddiddorol ar gael i blant. I fechgyn rydym wedi sylwi bod y gyfres gymharol ddiweddar o storïau antur Byd y Bwystfilod yn cael derbyniad da. Yr hyn sy’n dda am y storïau yma ydy eu bod yn fyr, ond mae’r cynnwys yn ddigon swmpus. Mae darllenwyr sy’n datblygu yn medru ymdopi â hyd y penodau,ac fe ddylai plentyn lwyddo i ddarllen pennod mewn 10 – 15 munud. Mae’r eirfa yn gyfoethog, ond heb fod yn rhy heriol, ac mae lluniau’n cynorthwyo’r darllenydd i wneud synnwyr o’r storïau. Trwy ddarllen Byd y Bwystfilod rydym wedi sylwi bod plant yn gwella eu sgiliau darllen canwaith; gan ymddiddori gymaint yn y cynnwys fel eu bod dal wrthi’n darllen heibio’r amser penodol pan ddylai’r golau fod wedi ei ddiffodd. Bydd cyfro hefyd i drafod y cynnwys ymhlith criw o ffrindiau ysgol.

Yn y bôn, mae llyfrau o’r math yma wedi cynorthwyo darllenwyr amharod i fod yn ddarllenwyr brwd sy’n cael boddhad trwy ddarllen.

Medrwch ddod o hyd i lyfrau fel Byd y Bwystfilod  mewn llyfrgelloedd cyhoeddus. Pam na ewch chi â cherdyn aelodaeth eich plentyn yno er mwyn benthyg llyfr?

Beth rydych chi blant yn hoffi darllen? 

Un awgrym yn unig yw’r llyfr uchod. Pa lyfrau trodd eich plant chi yn ddarllenwyr brwd?

Ychwanegwch eich awgrymiadau a’r sylwadau.

Postiwyd yn Blog (Cy)

Leave a Reply

Our Visitors

Recent Comments

    Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google Plus