Ein Tiwtoriaid

Mae ein holl diwtoriaid yn athrawon cymwys a phrofiadol. Maent i gyd yn meddu ar wiriad CRB dilys a chyfredol.

Eirian Dafydd BSc PhD - Athro Ffiseg ac Electroneg

Eirian Dafydd“Mae Eirian Dafydd wedi bod yn athrawes Gwyddoniaeth ers 1988 gan ddysgu ar draws yr ystod gallu ac oedran. Bu’n allweddol i sefydlu’r Gyfadran Wyddoniaeth yn un o ysgolion cyfrwng Cymraeg y De Ddwyrain a than ei harweinyddiaeth fel Pennaeth Ffiseg cyflwynwyd Electroneg TGAU a Lefel A i’r cwricwlwm. Wedi graddio mewn Biocemeg ym Mhrifysgol Caerdydd aeth Eirian ymlaen i gwblhau gradd doethuriaeth cyn gweithio fel swyddog ymchwil am chwe mlynedd yn Ysgol Feddygol Cymru. Yna dilynodd gwrs TAR Uwchradd ym Mhrifysgol Caerdydd gan arbenigo mewn Ffiseg. Yn ogystal â’i phrofiad helaeth o ddysgu ar lawr y dosbarth bu’n cydlynu gweithgareddau pontio Gwyddoniaeth gydag ysgolion cynradd gan roi arweiniad i’r staff ar sut i gyflwyno egwyddorion gwyddonol i blant ifanc. Bu hefyd yn cydweithio gyda CBAC i ddatblygu adnoddau addysgol ar gyfer Gwyddoniaeth yng Nghyfnod Allweddol 3 ac ar gyfer Ffiseg Lefel A. Dros y blynyddoedd cyhoeddodd nifer o bapurau ymchwil ac erthyglau gwyddonol. Bu Eirian hefyd yn flaengar gyda cynlluniau i adnabod potensial disgyblion TGAU a Lefel A a gosod targedau ac yna arwain tîm o athrawon i weithio gyda’r disgyblion er mwyn canolbwyntio ar wendidau a chodi safonau.” 

Mrs Ann Williams – Athrawes Mathemateg ac Iaith Cynradd

Ann Williams“Ar ôl graddio â gradd mewn Economeg, dilynais yrfa fel cyfrifydd cyn hyfforddi fel athrawes Ysgol Gynradd gan arbenigo ym Mathemateg. Rydw i wedi dysgu Mathemateg i blant o bob gallu yng Nghyfnod Allweddol 2 a 3 yn ogystal ag yn y Cyfnod Sylfaen. Credaf mai’r ffordd i helpu eraill i ddatblygu hyder mathemategol yw trwy sicrhau bod y dysgwr yn datblygu dealltwriaeth drylwyr o sut mae rhifau’n gweithio. Trwy arwain dysgwyr trwy strategaethau rhifedd amrywiol, gall pob un dysgwr ddysgu i gymhwyso’r dull sydd orau ganddynt wrth gyfrifo a datrys problemau. “Dewch i ni gael gwneud Mathemateg yn llawn hwyl.”  

Manon Defis - Athrawes Bioleg

Manon Defis “Yn wreiddiol o Gaerfyrddin, rydw i bellach wedi ymgartrefu yng Nghaerdydd ar ôl graddio gyda Gradd Anrhydedd BSc mewn Bioleg ac yna mentro i’r byd addysg gyda TAR Uwchradd (Bioleg gyda Gwyddoniaeth) o Brifysgol Fetropolitan Caerdydd. Mae gen i brofiad o weithio ar draws ystod gallu ac oedran gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau addysgu i ddiwallu anghenion pob disgybl. Trwy baratoi adnoddau addysgol cyffrous, monitro cynnydd a gosod targedau addas gellir codi hyder y disgybl er mwyn iddynt gyrraedd eu llawn botensial. Mae defnyddio technegau addysgu ac adolygu gwahanol yn holl bwysig ar gyfer sicrhau dealltwriaeth y disgybl o’r pwnc a llwyddiant mewn arholiadau.   Mewn ysgol gyfun, bûm yn addysgu disgyblion ar gyfer arholiadau safon uwch, ac yn ystod y tymor cyn yr arholiadau, cefais y profiad o sefydlu a chynnal clwb adolygu llwyddiannus. Mae gen i agwedd cadarnhaol a brwdfrydig gan amrywio rhwng gwaith unigol, grŵp, ymchwilio a hybu sgiliau meddwl er mwyn cyfoethogi profiad addysgol y disgybl. Ceisiaf annog fy nisgyblion i ddatblygu eu geirfa a thermau Gwyddonol Cymraeg ynghyd â’u gallu i ffurfio esboniadau a dehongliadau cadarn yn y Gymraeg.  Treuliais gyfnod yn teithio tramor gan wirfoddoli a dysgu disgyblion ysgolion mewn gwledydd sy’n datblygu. Ehangodd fy mhrofiad yn y maes addysg a fy ngwybodaeth o’r Byd, sy’n elfen bwysig o’r cwrs Bioleg. Profiad arbennig iawn yw gweld cynnydd disgybl yn y pwnc a hefyd eu mwynhad o ddysgu am bob agwedd o Fioleg.”

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google Plus